محاسبه سودسود یا زیان:

مجموع هزینه ها + مبلغ خرید:

درصد سود: