was successfully added to your cart.

سبد خرید

مدیریت بر قلب ها

By دسامبر 13, 2016مدیریت, مطلب

روزی چارلز شواب از میلیونرهای معروف تاریخ آمریکا ، با سه کارگر خود که هنگام اجرای وظیفه سیگار می کشیدند برخورد می کند ، کاری که برخلاف مقررات شرکت بود.

او می توانست آن ها را توبیخ کند و بگوید : شما که می دانید طبق مقررات نباید سیگار بکشید . اما شواب می دانست چنین کلماتی فقط کارگران را تحقیر می کند و سبب نارضایتی آنان می شود Recommended Reading.

او به جای زدن این حرف ها ، دست در جیبش کرد ، سه سیگار بیرون آورد و به هر یک ، یکی داد و گفت:بچه ها این سیگار ها را از من بگیرید، ولی اگر در ساعتهای کار نکشید سپاسگزار خواهم بود.

روزی کسی از شواب پرسید : شما چطور موفق شدید چنین کارکنانی سخت کوش و وفادار داشته باشید؟ و او توضیح داد:

من هرگز از کسی انتقاد نمی کنم ، راه پرورش بهترین چیزهای موجود در یک شخص ، تشویق و قدردانی است.

برگرفته از کتاب حکایتهای مدیریتی صفحه ۱۳۲