was successfully added to your cart.

سبد خرید

متوجه باشید کی تخصص شما دیگر جذابیت ندارد

هیچ چیز بیشتر از غفلت در دانستن آنچه باید بدانید شما را ابله جلوه گر نمی سازد. من هنوز وقت نکردم گزارش را بخوانم.من نمی دانستم که آن دارو را از فهرست برداشته اند. من نمی دانستم که رمزها تغییر کرده بودند. به همان اندازه ابلهانه است تولید کالاها یا ارائه خدماتی که هیچ کس آنها را نمی خواهد.

اعتبار و آگاهی از وضعیت جاری عناصر مهمی از تاثیر حرفه ای هستند. اعتبار شما بیمه نامه شماست. اقساطش را بپردازید، یعنی حتما بدانید در حیطه تخصص شما چه می گذرد ، کاری که برایش پول می گیرید.اطلاعات خود را بروز نگه دارید. مطلقا مطمئن شوید آنچه انجام می دهید برای شرکت شما یا بخش شما در صنعت لازم است . صفحات تجاری روزنامه ها را بخوانید و از شبکه های خود استفاده کنید.

برگرفته از کتاب ۱۰۱ راه برای رفتار حرفه ای در تجارت صفحه ۹۳

Leave a Reply