was successfully added to your cart.

سبد خرید

تیموتی گالوی در کتاب خود با عنوان بازی درونی گلف به ما می آموزد که راه تبدیل شدن به گلف بازی بهتر این است که تصور کنید یک گلف باز حرفه ای هستید و طوری بازی کنید که انگار پیش تر در مسابقات قهرمانی شرکت کرده اید.تفکر درباره خودتان به عنوان یک گلف باز عالی،بازی شما را به رعت بهبود می بخشد.

به همین ترتیب ،یکی از روش های افزایش خلاقیت این است که خود را شخص بسیار خلاقی بدانید.بارها و بارها به خودتان بگویید : من یک نابغه هستم. من یک نابغه هستم.

خود را شخص بسیار خلاقی تصور کنید.تصور کنید از خلاقیت فراوانی برخورداریدو هیچ مشکلی در دنیا وجود ندارد که با استفاده از ذهن خلاق خود از عهده آن برنیایید.تصور کنید هیچ هدفی وجود نداردکه با ایده پردازی برای تحقق آن قابل دستیابی نباشد.تصور کنید هیچ مانعی وجود ندارد که با ایده پردازی برای تحقق آن قابل دستیابی نباشد.تصور کنید هیچ مانعی وجود ندارد که با ذهن خلاق شما قابل برداشتن نباشد و مانند پرتو لیزری که فلز را می برد می توانید آن مانع را از میان بردارید.

صفحه ۱۱ از کتاب خلاقیت و حل مسئله برایان تریسی

Leave a Reply