was successfully added to your cart.

سبد خرید

ایجاد مشتریان بالقوه

By دسامبر 4, 2016مطلب

تولید مشتریان بالقوه باعث ایجاد یک رابطه بین مشتریان احتمالی تان می شود. این رابطه به خصوص از طریق ایمیل برقرار می شود. آقای بریان ماسی در یک بررسی نشان داد که برای تبدیل بازدید کننده به مشتری باید از آن ها اجازه گرفت یعنی باید اختیار تمایل به دریافت ایمیل یا عدم تمایل را به آن ها محول کرد.

Leave a Reply