was successfully added to your cart.

سبد خرید

اصل بهره برداری

اصل بهره برداری در اصطلاح نظامی این است که پس از کسب هر پیروزی،آن را با تمام قوا پیگیری کنید .این اصل در بازاریابی به بهره برداری کامل از هر موفقیتی گفته می شود که در نتیجه پیام یا رویکزد بازاریابی عالی حاصل شده است.

وقتی یک پیام بازاریابی خوب دارید که نتایج فوق العاده ای در پی دارد ،آن را هر چه سریعتر دو برابر و سه برابر کنید تا از جایگاه جدید خود در بازار نهایت استفاده را ببرید.رقبا سریع و خشن واکنش نشان می دهند،بنابراین وقتی به موفقیت می رسید،نمیتوانید وقت را هدر دهید.

خود را ژنرال نیروهای بازاریابی بدانید ،همواره به این بیندیشید که چطور می توانید از منابع خود بارها استفاده کنید تا در بازی جنگ بازاریابی به موفقیت برسید.

Leave a Reply