was successfully added to your cart.

سبد خرید

از روز خود خوب استفاده کنید

مدیریت زمان

مهم نیست که چقدر شما به زمان نیاز فوری داشته باشید، عرضه آن هیچ گاه نمی تواند برای پاسخ دادن به تقاضا افزایش یابد. اگر در سازمانی کار می کنید که معیارهای انضباط افراد پایین است، به راحتی می توانید تاثیری خوب بگذارید اگر وقت خود را بخوبی مدیریت کنید.به همین ترتیب در فرهنگی که به بهره برداری درست از وقت شخصی و کاری احترام می گذارد، اگر مدیریت زمان خوبی نداشته باشید، تاثیر حرفه ای خود را کاهش می دهید. مدیریت خوب زمان به معنی تحت نظر داشتن روزکاری است . مقابله با دزدان وقت امری اساسی محسوب می شود. این راهزنان مطابق با نوع افرادی که با آنان کار می کنیم ، سازمان ما و شخصیت و عادات شخصی ما ، به طرق مختلف از ما سرقت می کنند.

برگرفته از کتاب ۱۰۱ راه برای رفتار حرفه ای در تجارت صفحه ۳۶

Leave a Reply